Pytanie

W jaki sposób powinna zostać przygotowana inwentaryzacja istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych? Do jakiego obszaru powinna się odnosić? Czy w inwentaryzacji powinny zostać wskazane wszystkie tereny, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego mogą być przeznaczone na inwestycje?

Odpowiedź

Inwentaryzacja terenów inwestycyjnych powinna w sposób ogólny nawiązywać do sytuacji na poziomie regionalnym i lokalnym a w konsekwencji wykazać zapotrzebowanie na uzbrojenie terenu objętego projektem (popartego przeprowadzoną analizą popytu). Jednakże zgodnie z zapisami załącznika do Regulaminu konkursu analizę dostępności terenów inwestycyjnych należy  przeprowadzić w odniesieniu do obszaru realizacji projektu.  IZ, nie narzuca jakie elementy powinna ona zawierać. Inwentaryzacja powinna odnosić się do kwestii dot. wskaźników, kryteriów wyboru projektów czy szczegółowych warunków konkursu określonych dla przedmiotowego naboru.

Przykładowe elementy inwentaryzacji terenu inwestycyjnego objętego projektem:

  • powierzchnia terenu inwestycyjnego,
  • właściciel/właściciele terenu inwestycyjnego,
  • numery geodezyjne działek terenu inwestycyjnego,
  • kwestia zapewnienia drogi dojazdowej do terenu,
  • odległość sieci komunikacyjnej,
  • kwestia infrastruktury technicznej (m.in. energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej).

Pytanie

W jaki sposób i w jakich terminach IZ będzie dochodzić od beneficjenta zwrotu środków w przypadku gdy na dofinansowanym terenie zainwestuje duży przedsiębiorca?

Odpowiedź

IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, będzie dochodzić zwrotu środków związanego z wykorzystaniem przygotowanych terenów inwestycyjnych przez duże przedsiębiorstwo, nazwanego w umowie „uchybieniem”, od momentu wykorzystania tego terenu przez duże przedsiębiorstwo (zgodnie z definicją wskaźnika  Powierzchnia wykorzystanych przez duże przedsiębiorstwa przygotowanych terenów inwestycyjnych wykorzystanie terenu oznacza, że nie można go zaoferować jako terenu wolnego innym przedsiębiorstwom i jest to potwierdzone stosownymi dokumentami np. umową).


Pytanie

W jaki sposób infrastruktura wspólna na uzbrajanym terenie inwestycyjnym będzie wliczana do wskaźnika Powierzchnia wykorzystanych przez MŚP przygotowanych terenów inwestycyjnych?

Odpowiedź

Zgodnie z definicją wskaźnika Powierzchnia wykorzystanych przez MŚP przygotowanych terenów inwestycyjnych za wykorzystane tereny inwestycyjne uznaje się te tereny, których nie można zaoferować jako terenu wolnego dla przedsiębiorstw. Zatem tereny przeznaczone pod tzw. części wspólne, czyli zajęte przez infrastrukturę, a w związku z tym wyłączone z możliwości zagospodarowania przez przedsiębiorców (np. drogi wewnętrze) traktowane są jako tereny zagospodarowane (wykorzystane) i są wliczane do stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych.