ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu północnego.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.