Pytanie

Czy Wnioskodawca musi objąć wsparciem w całości jeden z trzech wskazanych obszarów np. środkowy?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu realizacja danego projektu może odbywać się na terytorium jednego z trzech obszarów:

  • obszaru północnego (powiat: kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski) lub
  • obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski, prudnicki) lub
  • obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki).

Nie oznacza to jednak, że wnioskodawca musi objąć wsparciem terytorium całego obszaru tj. wszystkie powiaty z tego obszaru. Może ograniczyć wsparcie  np. do 2 powiatów z danego obszaru.

Jednocześnie nie jest możliwe objęcie wsparciem w ramach jednego projektu powiatów wchodzących w skład 2 lub 3 różnych obszarów, gdyż każdy obszar posiada wydzieloną alokację
i określone do osiągnięcia wskaźniki. 

Pytanie

Czy w ramach projektu realizowanego np. w obszarze południowym, który obejmuje wsparciem kobiety i/lub dzieci np.  z 2 powiatów  tj. krapkowickiego i strzeleckiego, może uzyskać wsparcie kobieta i/lub dziecko  np. z terenu powiatu głubczyckiego?

Odpowiedź

Nie jest to możliwe, gdyż wnioskodawca określa we wniosku projektowym obszar realizacji projektu i tylko osoby zamieszkujące na tym obszarze mogą uzyskać wsparcie, a wydatki z tym związane będą kwalifikowalne.

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż ostateczny odbiorca nie może korzystać z tego samego rodzaju wsparcia w różnych projektach realizowanych na danym obszarze w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD
w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”
.

Ponadto nie jest możliwe aby potencjalny odbiorca ostateczny zamieszkujący np. na terenie obszaru północnego wziął udział w projekcie realizowanym na terenie obszaru środkowego.

Pytanie:

Czy koszt jednostkowy dla pozycji „Usługa specjalisty zaangażowanego w niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” zawiera koszty przejazdu, czy wyłącznie usługę specjalisty?

Odpowiedź:

Koszt jednostkowy dla pozycji „Usługa specjalisty zaangażowanego w niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” zawiera koszty osobowe (usługę specjalisty) wraz z kosztami dojazdu specjalisty do uczestnika projektu. Analogicznie sytuacja przedstawia się dla kosztu „Usługa specjalisty zaangażowanego w realizację mobilnej opieki okołoporodowej”.