Pytanie

Czy możliwe jest uzupełnienie decyzji pozwolenie na budowę podczas oceny formalnej wniosku- tzn. decyzja byłaby z datą późniejszą niż 10 październik.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 3.1 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu) w momencie składania wniosku o dofinansowanie przedstawienie kopii pozwolenia na budowę nie jest bezwzględne, jednakże Wnioskodawca będzie musiał ją dostarczyć do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Uwaga! W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” dostarczenie pozwolenia na budowę przed podpisaniem umowy nie jest wymagane ze względu na specyfikę projektu. Wnioskodawcy takich projektów na etapie składania wniosku o dofinansowanie zobowiązani są dostarczyć jeden z dokumentów wymienionych w pkt. 3.2, natomiast pozwolenie budowlane należy dostarczyć niezwłocznie po jego wystawieniu wraz z potwierdzeniem, iż decyzja stała się ostateczna.


Pytanie

Czy w przypadku aplikowania na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego  niezbędna jest decyzja lokalizacyjna (gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego)?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 3.2 ww. Instrukcji… w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć właściwe dokumenty opisane w pkt:

  • 2.1 (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
  • 2.2 (kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) – dokument ten jest sporządzany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych projektów, dla których jest on wymagany zgodnie z przepisami art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • 2.3 (kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

w zależności od tego, które dokumenty mają zastosowanie do danej inwestycji.


Pytanie

Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (art.50) przewidziany do realizacji zakres robót nie wymaga decyzji lokalizacyjnej. W związku z tym nastąpi odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej z uwagi bezprzedmiotowość wniosku. Czy w takim wypadku można aplikować w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy i decyzję odmowną o wszczęciu postepowania?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 3.2 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu) w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć właściwe dokumenty opisane w pkt:

  • 2.1 (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
  • 2.2 (kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
  • 2.3 (kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

w zależności od tego, które dokumenty mają zastosowanie do danej inwestycji.

Przy czym dokument, o którym mowa w pkt 3.2.2 (kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), który jest sporządzany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest konieczny tylko dla tych projektów, dla których jest on wymagany zgodnie z przepisami art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym, jeśli w świetle przepisów ww. ustawy planowana przez Państwa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie w omawianym naborze, przy czym należy odpowiednio uzasadnić dlaczego nie załączają Państwo tej decyzji (np. poprzez załączenie odmowy wszczęcia postępowania).