Pytanie

W jaki sposób w zadaniu dotyczącym szkoleń TIK należy opisać koszty, jeśli daną kategorię kosztów można wybrać tylko raz?

Odpowiedź

Na obecną chwilę generator wniosków faktycznie pozwala tylko na wybór danej kategorii kosztów tylko raz. Ograniczenie to powoduje, że łatwiej jest skonstruować budżet, w którym zadania są traktowane całościowo – wystarczy wtedy tylko raz wybrać odpowiednią kategorię kosztów (nie dodawać kolejnych osobnych pozycji pod danym zadaniem), a w polu „opis kosztu” rozpisać jakie dokładnie koszty będą ponoszone (np. koszt wynajmu Sali, zatrudnienie trenera itp.). Łączny koszt zadania powinien zostać uśredniony dla przyjętej jednostki np. średni koszt na osobę.

Podsumowując, mając na uwadze specyfikę omawianego konkursu, a także konstrukcję generatora wniosków (wraz z jego ograniczeniami) Wnioskodawca musi samodzielnie zdecydować jak skonstruuje budżet swojego projektu. Może przy tym kierować się wskazówkami Instytucji Ogłaszającej Konkurs, jednak musi pamiętać o tym, że poprawność sporządzenia budżetu projektu jest jednym z kryteriów wyboru projektów i może jej dokonać tylko Komisja Oceny Projektów na podstawie całościowej analizy zapisów wniosku o dofinansowanie.


Pytanie

Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, tj.

 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie ww. wskaźniki i przypisać dla nich wartość “0”, a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?

Odpowiedź

Wskazane elementy należą do wskaźników horyzontalnych i zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie muszą być wskazane w projekcie nawet gdy nie są one w nim realizowane (w takim przypadku należy określić wartość jako „0”).
Pozostałe wskaźniki wnioskodawca wybiera adekwatnie do realizowanych w projekcie zadań.


 Pytanie

Wnioskodawca jest zobowiązany, aby we wniosku o dofinansowanie opisać posiadany potencjał kadrowy. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zatrudnia lub stale współpracuje z osobami, które chce oddelegować / zaangażować do projektu w ramach kadry zarządzającej (finansowanej w ramach kosztów pośrednich). Imiona i nazwiska poszczególnych osób wraz ze skrótowym opisem kompetencji zostaną zawarte w odpowiednim punkcie wniosku. Może się jednak zdarzyć sytuacja, iż osoba wskazana imiennie na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie będzie już współpracowała
z Wnioskodawcą lub będzie realizowała obowiązki na rzecz innego projektu. Proszę o informacje jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania os. wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może zatrudnić / oddelegować osobę co najmniej z identycznymi kompetencjami jak wskazana we wniosku?

Odpowiedź

Przy opisywaniu potencjału kadrowego wnioskodawcy nie jest zasadne podawanie personaliów osób planowanych do zaangażowania w projekcie. W punkcie dotyczącym potencjału wnioskodawca powinien wskazać iż dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi o określonych kompetencjach.


Pytanie

Czy w ramach projektu można zakładać przeprowadzanie egzaminów poprawkowych dla uczestników? Możliwość założenia egzaminów poprawkowych będzie mieć bezpośrednie przełożenie na osiągane przez uczestników rezultaty w postaci nabytych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem po zdaniu egzaminu. Czy taki koszt jest będzie kwestionowany przez IOK na etapie oceny merytorycznej wniosku?

 Odpowiedź

W ramach działania 9.3 koszty egzaminów poprawkowych nie będą uznawane za koszt kwalifikowany.


Pytanie

Czy oprócz 3 języków obcych objętych stawką jednostkową – angielski, niemiecki, francuski – w ramach projektu można założyć realizację innego języka obcego?

Odpowiedź

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 szkolenia językowe są realizowane zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do wspomnianych Wytycznych i są rozliczane stawkami jednostkowymi wskazanymi w tym załączniku. Omawiany załącznik przewiduje szkolenia jedynie dla języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego w związku z czym w ramach projektu można założyć realizację kursów językowych tylko w tym zakresie.


Pytanie

Czy w przypadku szkoleń językowych budżet projektu trzeba konstruować tak, aby w ramach danego zadania uwzględnione były wyłącznie pozycje objęte stawką jednostkową, a w osobnym zadaniu pozostałe pozycje dot. szkoleń językowych rozliczane kosztami rzeczywistymi? Czy nie ma takiej konieczności i dopuszczalne jest zamieszczanie w budżecie zadania np. “Szkolenia z języka angielskiego” wszystkich kosztów – zarówno tych objętych stawką jednostkową, jak i tych rozliczanych kosztami rzeczywistymi?

 Odpowiedź

Instytucja Zarządzająca nie wskazuje jednego rozwiązania w tym zakresie. Panel wnioskodawcy daje możliwość ujęcia wszystkich kosztów w jednym zadaniu (rozliczanych na podstawie stawek jednostkowych i kosztami rzeczywistymi). Jednak z uwagi na zasadę konstruowania budżetu projektu w sposób jasny i przejrzysty sugeruje się, aby w ramach danego zadania uwzględnione były wyłącznie pozycje objęte stawką jednostkową, a w osobnym zadaniu pozostałe pozycje dot. szkoleń językowych rozliczane kosztami rzeczywistymi.


Pytanie

Czy w ramach projektu można przewidzieć wpłaty od uczestników przeznaczone na pokrycie wkładu własnego – zakup podręczników i koszt egzaminu zewnętrznego? Jakie są rekomendacje IOK w tym zakresie?

 Odpowiedź

Co do zasady w ramach projektu można przewidzieć wpłaty od uczestników przeznaczone na pokrycie wkładu własnego. Należy jednak pamiętać, aby na etapie tworzenia budżetu projektu oszacować na realnym poziomie wysokość wpłaty od uczestników, gdyż wspomniana kwota nie może stworzyć bariery dostępu do projektu dla osób uboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym jeśli osoby takie wchodzą w skład grupy docelowej w projekcie.


Pytanie

Czy określony jest minimalny oraz maksymalny okres realizacji projektu w ramach Działania 9.3 RPO WO 2014-2020?

Odpowiedz

Nie ma określonego minimalnego/maksymalnego okresu realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Jednakże, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu dotyczącego projektów złożonych
w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Osi IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020. Nabór I. Wersja nr 1.
:

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest data rozpoczęcia okresu realizacji projektu wskazana we wniosku o dofinansowanie jednak nie wcześniej niż 01.01.2016 r.

Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, o ile odnoszą się do okresu realizacji projektu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Jednocześnie do momentu podpisania umowy
o dofinansowanie Projektodawca ponosi wydatki na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków jest wskazana w umowie dofinansowanie. Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie
o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.

Natomiast zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wersja z 10 kwietnia 2015 r.:

Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.


Pytanie

Zgodnie z brzmieniem Regulaminu konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty realizujące kształcenie ustawiczne w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia:

 • działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub
 • prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada przedmiotowemu obszarowi i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w ww. obszarze i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w ww. obszarze. 

Czy to oznacza, iż wnioskodawcy muszą być placówką kształcenia ustawicznego lub prowadzić pozaszkolne formy kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych? Czy też wystarczy, gdy jest on np. firmą szkoleniową, wpisaną do RIS, a przeważający numer PKD dotyczy obszaru edukacji?

Odpowiedź

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia realizujące kształcenie ustawiczne w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia. Zgodnie z przytoczonym przez Panią zapisem Regulaminu konkursu, aby być zakwalifikowanym jako „podmiot działający w obszarze kształcenia i szkolenia” Wnioskodawca musi spełniać przynajmniej jeden z warunków wymienionych w przypisie dolnym nr 2 (s. 7 Regulaminu konkursu). Dodatkowo, działalność w obszarze kształcenia i szkolenia musi być prowadzona przez Wnioskodawcę oraz – w przypadku projektu partnerskiego – również przez partnerów przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Na etapie oceny formalnej badane będzie czy Wnioskodawca działa w obszarze szeroko pojętej edukacji, szkolenia osób dorosłych (tj. realizuje kształcenie ustawiczne w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia). Warunkiem spełnienia wymogu będzie wpisanie się w jeden z czterech punktów wymienionych  w przypisie dolnym nr 2. W związku  z powyższym,  firma szkoleniowa, której przeważający numer PKD dotyczy obszaru edukacji kwalifikuje się do dofinansowania na podstawie zapisów Regulaminu konkursu, o ile jest to edukacja w zakresie powiązanym z typami przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu (nie może to być np. wychowanie przedszkolne, ale edukacja dla osób dorosłych). Dodatkowo, Wnioskodawca będący przedsiębiorcą musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego (s. 7 Regulaminu konkursu oraz przypis dolny nr 3).

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że ostateczna weryfikacja kwalifikowalności wnioskodawców dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) na etapie oceny formalnej w oparciu o zapisy pełnej dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby również rejestrowej. W związku z powyższym decyzja o uznaniu danego Wnioskodawcy jako kwalifikującego się do wsparcia należy do KOP.


Pytanie

Czy w przypadku wyboru całego powiatu, trzeba wybierać gminy i miejscowości wchodzące w skład powiatu czy nie ma takiej konieczności i wystarczy wybrać powiat?

Odpowiedz

Podczas konstruowania wniosku o dofinansowanie w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 w punkcie 3.7 Miejsce realizacji projektu należy obowiązkowo wybrać zarówno powiat (powiaty), jak i gminę (gminy). W sytuacji gdy projekt realizowany będzie na terenie całego powiatu należy wybrać wszystkie gminy tego powiatu. Z kolei nazwę miejscowości należy podać tylko w sytuacji, jeśli projekt będzie realizowany nie na terenie całej gminy, ale w wybranej miejscowości bądź miejscowościach. Jeśli projekt obejmie całą gminę, nie trzeba podawać miejscowości.


Pytanie

Konstruując budżet zauważyliśmy, że w ramach zadania rozliczanego ryczałtem, nie można wprowadzić dwóch kategorii wydatków, np. stawek jednostkowych za kurs osoby pełnosprawnej i niepełnosprawnej. W przypadku zadania rozliczanego ryczałtem (a do tego również należy stawka jednostkowa) nie ma możliwości dodawania, nie ma znaku +. Jak Państwo w takim razie sugerują, by skonstruować budżet? Jak technicznie można skonstruować budżet, by np. w Zadaniu nr 1 – Kursy j. angielskiego umieścić dwie pozycje – kurs dla osob pełnosprawnych i kurs dla osob niepełnosprawnych. Mamy na myśli to, by te wydatki znalazły się w jednym zadaniu. Wg naszego oglądu nie ma takiej technicznej możliwości, dlatego prosimy Państwa o wsparcie w tym zakresie.

Odpowiedź

Ze względu na konstrukcję Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 w punkcie 5.2 Zakres finansowy wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość wyboru tylko jednej stawki jednostkowej w danym zadaniu (można jednak wybrać np. stawkę jednostkową i jednocześnie kwotę ryczałtową – zgodnie z pkt 23 Regulaminu konkursu). Taki podział stawek jednostkowych wynika z zapisów załącznika nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, w którym wysokość stawek jednostkowych przedstawiono w podziale na kurs dla osób pełnosprawnych i kurs dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru dwóch różnych stawek jednostkowych w jednym zadaniu. Mając na uwadze powyższe ograniczenia, Wnioskodawca musi samodzielnie zdecydować jak skonstruuje budżet projektu (poprawność jego sporządzenia jest przedmiotem oceny).

Jednocześnie informuję, że Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO 2014-2020 cały czas pracuje nad udoskonaleniem Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020. Aktualnie trwają prace, które między innymi spowodują, że w przyszłości będzie możliwe stosowanie w ramach jednego zadania dwóch różnych stawek jednostkowych.


Pytanie

Jeżeli egzamin realizowany jest przez zewnętrzną instytucję w stosunku do Lidera i Partnera, czy należy uznać go za zadanie zlecone?

Odpowiedź

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, podrozdział 8.5 Zlecanie usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS:

„Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć: a) zakupu pojedynczych towarów lub usług (…), chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej (…)”.

W związku z powyższym dopiero na podstawie całościowej analizy zakresu rzeczowego i finansowego projektu (dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów) można będzie ocenić czy dana usługa jest usługą pojedynczą czy też jest usługą zleconą. W związku z powyższym, Wnioskodawca – znając szczegółowo założenia swojego projektu – powinien zdecydować czy daną usługę uznaje za zleconą, zaś Komisja Oceny Projektów oceni czy decyzja ta była prawidłowa (poprawność sporządzenia budżetu projektu jest jednym z kryteriów wyboru projektów).

Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na to, że przeprowadzenie egzaminu jest integralną częścią zadania polegającego na realizacji szkoleń, stąd sugerujemy, żeby nie wydzielać samego egzaminu jako osobnego zadania, ale ująć go w zadaniu dotyczącym organizacji szkoleń. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, podrozdział 8.3 Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu finansowanego ze środków EFS:

„Przykładowo, zadaniem merytorycznym w projekcie EFS w ramach kosztów bezpośrednich będzie: realizacja szkoleń, studia podyplomowe, staże, zatrudnienie subsydiowane, przyznawanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zadania merytorycznego nie stanowią pojedyncze wydatki, np. usługa cateringowa, hotelowa i trenerska”.

W związku z powyższym, zdaniem IZ sam egzamin stanowiłby pojedynczy wydatek, a zatem nie powinien być wyodrębniany jako osobne zadanie, ale jako część większego zadania. W takiej sytuacji, jeśli tylko pewna część zadania (tj. egzamin) będzie powierzona wykonawcom zewnętrznym (a reszta zadania – nie), całe to zadanie nie będzie uznawane za zadanie zlecone.


Pytanie

Jak definiują Państwo „lukę kompetencyjną“? W regulaminie konkursu nie znaleźliśmy takiej informacji. Z racji tego, że konieczność objęcia osób o największej luce kompetencyjnej jest kryterium bezwględnym, prosimy o podanie definicji luki kompetecyjnej. Ułatwi nam to określenie jakiego rodzaju narzędziami do jej diagnozy będziemy się posługować.

Odpowiedź

Dokumentacja konkursowa i Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 nie zawierają definicji luki kompetencyjnej. Pomiar luki kompetencyjnej ma służyć wskazaniu osób wykazujących największe niedobory kompetencji w zakresie TIK i/lub języków obcych, a zatem osób o największych potrzebach szkoleniowych/rozwojowych – po to, by właśnie do tych osób można było skierować wsparcie. Wybór metodologii pomiaru luki kompetencyjnej jest dowolny – zgodnie z pkt 4 Regulaminu konkursu.


Pytanie

Czy w przypadku projektu, w którym nie jest realizowany typ 2 projektu, czyli „Usługi doradcze, mentoring dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy“, czy obowiązuje również wymóg dotyczący „luki kompetencyjnej“?

Odpowiedź

Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym: „Projekt w zakresie typu nr 1 skierowany jest do osób dorosłych wykazujących największą lukę kompetencyjną” obowiązek doboru do grupy docelowej wyłącznie osób wykazujących największą lukę kompetencyjną dotyczy typów projektu: nr 1 pkt a) i nr 1 pkt b). Więc niezależnie od tego czy w danym projekcie jest jednocześnie realizowany (lub nie) typ projektu nr 2, powyższy wymóg musi być spełniony
(zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu typ projektu nr 2 nie może być realizowany samodzielnie), tj. pomiar luki kompetencyjnej musi być dokonany w każdym projekcie realizowanym w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego.


Pytanie

Co Państwo rozumieją przez komplementarność projektu z działaniami finansowanymi ze środków własnych wnioskodawcy? W którym miejscu wykazać taką komplementarność?

Odpowiedź

Komplementarność projektu należy opisać w punkcie 3.10 Identyfikacja projektów komplementarnych i efektów synergii wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu:

„Projekt zgłaszany do wsparcia może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia, jak również pozostawać w związku z realizacją innych projektów. W niniejszym punkcie należy wskazać projekty powiązane logicznie i tematycznie z innymi realizowanymi/zrealizowanymi projektami”.

Komplementarność z działaniami finansowanymi ze środków własnych Wnioskodawcy to komplementarność z działaniami, na które Wnioskodawca nie uzyskał wsparcia z jakichkolwiek środków zewnętrznych (np. unijnych, krajowych).


Pytanie

Mam pytanie w zakresie prawidłowego wypełnienia pkt 3.9 KLASYFIKACJA PROJEKTU. 

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków:

Z rozwijalnej listy należy wybrać kolejno: zakres interwencji (dominujący), zakres interwencji (uzupełniający) lub zaznaczyć kwadrat nie dotyczy, formę finansowania, typ obszaru realizacji, terytorialne mechanizmy wdrażania, rodzaj działalności gospodarczej projektu, branże kluczowe odpowiadające przedmiotowemu projektowi oraz temat uzupełniający. Terytorialne mechanizmy wdrażania należy wybrać z listy rozwijalnej zgodnie z tabelą 4 załącznika nr 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Natomiast wskazany rodzaj działalności powinien być zgodny z tabelą 7 załącznika 1 ww. rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę, aby dane, o których mowa powyżej, były zgodne z aktualnym stanem prawnym, wskazanym w dokumentach rejestrowych ujętych w pkt. 2.5 wniosku o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawcą jest stowarzyszenie, które nie prowadzi (i nie ma zarejestrowanej) działalności gospodarczej. Czy w takim wypadku pkt 3.9 F powinien (może) zostać niewypełniony?

Odpowiedź

Punkt 3.9 F PKD projektu w przypadku omawianego konkursu jest nieaktywny w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 (generatorze wniosków), w związku z czym nie ma możliwości wypełnienia go.


Pytanie

Nasze wątpliwości dotyczą również poprawnego wypełnienia pkt w sekcji XII, 2.5 Rodzaj działalności gospodarczej(lidera) wnioskodawcy. Ze względu na to, że wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wypełniono ww. pola. Czy jest działanie poprawne i czy pomimo braku wypełnionego pola wniosek przejdzie poprawienie walidację? 

Odpowiedź

Pola PKD lidera (wnioskodawcy) oraz Rodzaj działalności gospodarczej (lidera) wnioskodawcy są obligatoryjne i należy je uzupełnić bez względu na formę prawną Wnioskodawcy. Należy wybrać kod PKD oraz wskazać rodzaj działalności gospodarczej odpowiadający zakresowi prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W przypadku stowarzyszenia, które nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców) należy co do zasady wpisać dane odpowiadające zakresowi działalności statutowej stowarzyszenia (np. kod PKD 94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
Z kolei w punkcie Rodzaj działalności gospodarczej (lidera) wnioskodawcy należy ująć działalność najbardziej zbliżoną do kodu PKD, który wykażą Państwo w polu powyżej, tj. PKD (lidera) wnioskodawcy.  Pomocna tutaj może okazać się wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej REGON znajdująca się pod tym adresem.

Omawiane pola należy wypełnić analogicznie dla lidera i partnera (partnerów) projektu.


Pytanie

Proszę o wsparcie w ramach punktu 3.5 wniosku tj. nazwa grupy docelowej:
Czy w ramach tego pola należy podawać status na rynku pracy tzn. wskazać liczbę osób pracujących, bezrobotnych, biernych objętych wsparciem w projekcie czy wystarczy podać liczbę osób, które z własnej inicjatywy są objęte wsparciem w projekcie. Pytanie wynika ze specyfiki konkursu tzn. grupę docelową stanowią osoby, które z własnej inicjatywy są objęte wsparciem bez względu na status na rynku pracy.

Odpowiedź

Zgodnie z Instrukcją wypełniania  wniosku o dofinansowanie projektu (EFS)  w tabeli w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić wszystkie ze wskazanych w Instrukcji grup docelowych (tj. bezrobotni, bierni, pracujący). Nie ma w tym przypadku żadnego odstępstwa w odniesieniu do działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego RPO WO 2014-2020.


Pytanie

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może być uczestnikiem projektu?

Odpowiedź

Tak, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może być uczestnikiem projektu.


Pytanie

Czy w przypadku projektu partnerskiego pomiędzy podmiotem prywatnym a jednostką sektora finansów publicznych (oba podmioty uczestniczą w budżetowaniu projektu) do rocznego obrotu wykazuje się dane finansowe obu podmiotów czy tylko partnera prywatnego?

Odpowiedź

W przypadku każdego partnerstwa (niezależnie od typu podmiotu), o ile wszyscy partnerzy uczestniczą w budżetowaniu projektu, pod uwagę brane są obroty wszystkich partnerów.


Pytanie

Jaką należy założyć zdawalność egzaminów do szkoleń językowych i TIK?

Odpowiedź

Zgodnie z kryterium bezwzględnym „Projekt w zakresie typu nr 1 zakłada formalną ocenę i certyfikację kompetencji” szkolenia językowe i szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych muszą kończyć się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego. Oznacza to, że wszyscy uczestnicy szkoleń powinni przystąpić do egzaminu zewnętrznego.

Zgodnie ze wskaźnikami rezultatu bezpośredniego przyjętymi w RPO WO 2014-2020 uzyskanie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego uzyskane kwalifikacje jest konieczne na poziomach wskazanych poniżej:

 • minimum 84% dla wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
 • minimum 90% dla wskaźnika Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
 • minimum 84% dla wskaźnika Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
 • minimum 83% dla wskaźnika Liczba osób z terenów wiejskich, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu.

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy o dofinansowanie projektu… jeśli beneficjent w ramach realizacji projektu nie spełni kryteriów bezwzględnych Instytucja Zarządzająca (IZ) może uznać wszystkie, bądź odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych za niekwalifikowalne. Każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez IZ.


Pytanie

Czy w projekcie może być realizowany wyłącznie pierwszy typ projektu i wyłącznie w obszarze TIK?

Odpowiedź

Tak, w projekcie może być realizowany wyłącznie typ projektu nr 1 pkt a), tj. kształcenie i szkolenie osób dorosłych w zakresie TIK.


Pytanie

Czy w przypadku realizacji szkoleń rozwijających kompetencje TIK zakres tematyczny musi obejmować wszystkie 21 kompetencji DIGCOMP na wszystkich 3 poziomach, czy może obejmować np. tylko 4 obszary kompetencji DIGCOMP np. na 2 poziomach (A i B)?

Odpowiedź

Zgodnie z kryterium „Projekt w zakresie typu nr 1 skierowny jest do osób dosrosłych wykazujących największą lukę kompetencyjną“ i pkt 4 Regulamianu konkursu, Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru luki kompetencyjnej. Pomiar luki kompetencyjnej ma służyć wskazaniu osób wykazujących największe niedobory kompetencji w zakresie TIK i/lub języków obcych (w Państwa przypadku – TIK), a zatem osób o największych potrzebach szkoleniowych/rozwojowych – po to, by właśnie do tych osób można było skierować wsparcie. Zakres wsparcia w projekcie (w tym zakres tematyczny szkoleń) powinien być dostosowany do zdiagnozowanej luki kompetencyjnej, grupy docelowej, założeń projektu itp. W związku z powyższym Wnioskodawca sam określa obszary
i kompetencje (oraz poziomy znajomości), których będą dotyczyć szkolenia. Nie ma obowiązku uwzględniania w projekcie wszystkich 21 kompetencji cyfrowych na wszystkich poziomach znajomości.


Pytanie

Czy w ramach kosztów bezpośrednich kwalifikowalne będzie wynagrodzenie Specjalisty ds. identyfikacji luk kompetencyjnych, który w ramach swoich obowiązków, będzie miał m.in.:

 • opracowanie metodologii badania poziomów luk kompetencyjnych
 • opracowanie zestawu pytań testowych

badanie luk kompetencyjnych w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami?

Odpowiedź

Opisany koszt (wynagrodzenie specjalisty ds. identyfikacji luk kompetencyjnych) jest kosztem bezpośrednim. Jednak to czy zostanie on uznany za kwalifikowalny zależy od oceny Komisji Oceny Projektów (KOP). Na etapie oceny merytorycznej KOP bada m.in. (zgodnie z kryteriami wyboru projektów):

 • trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu,
 • kwalifikowalność wydatków projektu,
 • poprawność sporządzenia budżetu projektu.

Do decyzji Wnioskodawcy pozostaje to, jakie zadania uwzględni w projekcie i jak uzasadni prawidłowość ich doboru i kwalifikowalność kosztów przeznaczonych na ich realizację. Ocena w tym zakresie możliwa jest tylko na podstawie całościowej analizy założeń projektu i może być dokonana tylko przez KOP.