Pytanie:

Wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, którą należy przeprowadzić w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w spawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz 71). Odnosząc się do §3 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: 34) instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków.

Czy zapis o wyłączeniu jest jednoznaczny z brakiem konieczności rozpoczynania procedury OOŚ i uzyskania decyzji o braku przesłanek do przeprowadzenia postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Jak zapis o wykluczeniu ma się do „Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000? W Związku z powyższym jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie?

Planowany do realizacji projekt będzie polegał na modernizacji i rozbudowie osiedlowych sieci ciepłowniczych, realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj.

Odpowiedź:

W przypadku wątpliwości dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 należy zwrócić się do właściwego organu (organów), wskazanego (wskazanych) w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353). Wymagana w tym zakresie dokumentacja mająca stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu (opisana w punkcie 2 Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu) powinna być zgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Instytucja ogłaszająca konkurs (IOK) polega w tym zakresie na rozstrzygnięciach podjętych przez właściwe organy, zaś w przypadku wystąpienia wątpliwości na etapie weryfikowania/opiniowania dokumentacji projektowej pod kątem wpływu wywieranego przez przedsięwzięcie na środowisko, IOK może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o wyjaśnienia i/lub dostarczenie poprawionej lub uzupełnionej dokumentacji projektowej. Procedura weryfikacji dokumentacji OOŚ i Natura 2000 została opisana w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (punkt 5). Dodatkowo, proszę zauważyć, że zgodnie z zapisem w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu (punkt. 2.2.1), w przypadku braku decyzji środowiskowej, Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć postanowienie organu uprawnionego do wydania ww. decyzji o braku przesłanek do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Pytanie:

Jaki dokument jest wymagany aby potwierdzić, że wnioskodawca spełnia kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego?

Odpowiedź:

Fakt spełnienia kryteriów efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o których mowa w Regulaminie konkursu (wiersz 4 Szczegółowe warunki konkursu, pkt. 6) powinien wynikać z całości złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej, tj. z wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. W związku z tym mogą Państwo zawrzeć odpowiednie zapisy przede wszystkim w samym wniosku o dofinansowanie projektu i w studium wykonalności inwestycji (zwłaszcza w punkcie H. Specyficzne analizy dla danego rodzaju projektu/sektora). Ponadto spełnienie omawianych kryteriów powinno wynikać również z innych załączników do wniosku, np. z programu funkcjonalno-użytkowego (w przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”) w ramach załącznika nr 4 czy z innych niezbędnych dokumentów wymaganych prawem lub kategorią projektu w ramach załącznika nr 13 (w tym załączniku Wnioskodawca może dołączyć wszelkie dokumenty mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego projektu). Dodatkowo, na każdym etapie konkursu Wnioskodawca może zostać wezwany przez IOK do uzupełnienia niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzania oceny projektów, a także dokonania weryfikacji prawidłowości zawartych w nim danych.


Pytanie:

W przypadku inwestycji na terenie nieruchomości niebędących własnością Wnioskodawcy/Partnerów konieczne będzie uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości – dotyczy to szczególnie przebudowy zatok i pętli dla komunikacji publicznej, czy też budowy dróg rowerowych przy drogach krajowych/wojewódzkich. W jaki sposób będzie weryfikowane prawo do dysponowania nieruchomością? Czy będzie to standardowe oświadczenie jak w przypadku ubiegania się o zgodę budowlaną zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Wszyscy wnioskodawcy do wniosku o dofinansowanie winni dołączyć oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością objętą inwestycją (realizacją projektu), podpisane przez osoby upoważnione. W celu skorygowania/weryfikacji informacji zawartych w projekcie oraz w celu weryfikacji trwałości IOK może poprosić o złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu (np. umowy najmu, użyczenia itd.).
W przypadku gdy projekt jest realizowany w partnerstwie, każdy z partnerów winny jest dołączyć ww. oświadczenie w celu potwierdzenia prawa dysponowania nieruchomością objętą projektem.

W oświadczeniu należy wskazać formę prawną dysponowania nieruchomością.

W przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu, który nie jest własnością wnioskodawcy (np. ułożenie rurociągów, instalacji elektrycznej) należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.


Pytanie:

Wniosek o dofinansowanie będzie miał charakter partnerski. Czy w takim przypadku analiza finansowa będąca załącznikiem do Studium Wykonalności powinna być opracowana dla każdego partnera osobno, czy też tylko Lidera projektu, przez którego przejdą wszystkie przepływy finansowe?

Odpowiedź:

Analiza finansowa ma na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE (analiza finansowa służy do ustalenia właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE jedynie w przypadku korzystania z metody luki w finansowaniu).Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury.

W przypadku, gdy w projekcie UE występuje kilka podmiotów (np. właściciel infrastruktury i jej operator), należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo pokazującej projekt (analizę skonsolidowaną). W analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje się metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Analiza skonsolidowana to szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane
w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów, w których:

  1. obok wnioskodawcy występuje operator (system wnioskodawca–operator), przy czym operator to podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku powstałego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez wnioskodawcę umów związanych z przeprowadzanym projektem inwestycyjnym. Operator może stać się właścicielem majątku wytworzonego w ramach powyższych umów, z poszanowaniem zasady trwałości projektu,
  2. występuje wiele podmiotów (system wielu podmiotów). W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów (np. gdy projekt budowy drogi jest realizowany przez kilka gmin), a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy wrażliwości i ryzyka) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej.

Pytanie:

W ramach podziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, Gmina X w ramach projektu partnerskiego planuje realizować zadanie polegając na budowie 2 szt. parkingów typu P+R. Wskaźnikiem rezultatu dla tego typu zadań jest: Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedz”. Czy w związku z powyższym kosztem kwalifikowanym będzie zakup i montaż urządzenia do liczenia samochodów korzystających z parkingu?

Odpowiedź:

Kwalifikowalność wydatków badana jest na etapie oceny merytorycznej w oparciu o zapisy całego projektu, w związku z czym ostateczna decyzja dotycząca uznania danego wydatku za kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów.


Pytanie:

Proszę o informację w którym PGN winna zostać ujęta inwestycja o charakterze zintegrowanym typu Zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO2? Czy w/w  inwestycja powinna zostać ujęta w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej danej gminy gdzie zlokalizowana jest (ma siedzibę) spółka, która planuje zakup nowoczesnego taboru czy we wszystkich gminach, na których będzie się poruszać zakupiony tabor (wręcz nierealne będzie wyliczanie wskaźników)?

Odpowiedź:

Inwestycja polegająca na zakupie nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO2, powinna zostać ujęta w planach gospodarki niskoemisyjnej wszystkich gmin, na terenie których będzie się poruszał zakupiony tabor.


Pytanie:

Proszę o informacje i wyjaśnienie czy Powiat jako beneficjent jest zobligowany do posiadania własnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej czy wystarczy by inwestycje Powiatowe zostały ujęte w Programach Gospodarki Niskoemisyjnej Gmin na terenie których planowane są inwestycje Powiatowe?

Odpowiedź:

Plany gospodarki niskoemisyjnej powinny być wykonywane na poziomie lokalnym. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, iż jeśli beneficjentem będzie powiat, to musi posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej dla wszystkich gmin, na obszarze których realizowany będzie projekt.


Pytanie:

Dot. Kryterium merytoryczne szczegółowe 1 – Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN): Czy zakres planowanej inwestycji musi być w PGN opisany bardzo szczegółowo (np. budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej  A o długości 9,5 km), czy też wystarczy bardziej ogólny zapis jako cele i wskaźniki do realizacji w PGN (np. budowa dróg rowerowych przy drogach powiatowych o długości co najmniej 40 km w okresie do 2025 roku)?

Odpowiedź:

IZ RPO WO 2014-2020 nie ingeruje w treść Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, niemniej jednak zapisy PGN powinny pozwolić na łatwe zidentyfikowanie inwestycji, które planowane są do realizacji w ramach projektu składanego do w ramach RPO WO 2014-2020 i potwierdzenie ich zawarcia w PGN.


Pytanie:

Czy posiadanie przez beneficjentów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM), jest warunkiem obligatoryjnym w ubieganiu się o środki z RPO WO 2014-2020?

Odpowiedź:

Podstawowym dokumentem, który jest wymagany w ramach działania 3.1.1 RPO WO 2014-2020 jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [PGN]. Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego szczegółowego „Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”  w ramach poddziałania 3.1.1 RPO WO 2014-2020: „Wsparcie otrzymają projekty wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obszaru, na którym realizowany jest projekt dotyczące w szczególności infrastruktury transportu publicznego, tj. planów zrównoważonej mobilności miejskiej”.

W związku z powyższym, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej nie jest dokumentem, który będzie wymagany podczas oceny projektów. Jednakowoż PGN powinien się do niego odnosić (o ile PZMM nie stanowi części PGN) w zakresie projektów dotyczących transportu.


Pytanie:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie następującego założenia: uznaliśmy, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. będzie realizatorem projektu jako spółka komunalna, realizująca zadania polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego, w formie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy jako realizator PKS może samodzielnie ogłosić przetarg na zakup taboru niskoemisyjnego, dokonać zakupu, a następnie wprowadzić środki transportu bezpośrednio do ewidencji środków trwałych PKS? W naszej opinii – tak.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 7.6 pkt 112) Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym: „W przypadku jeżeli operatorem wykonującym usługi publiczne ma być spółka komunalna, wniosek o dofinasowanie podpisuje:

  1. organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego – jeżeli dofinansowanie na tabor ma otrzymać jednostka samorządu terytorialnego i jednostka ta będzie stroną umowy o dofinansowanie (i po otrzymaniu dofinansowania i zakupie taboru przekaże go spółce komunalnej) albo
  2. zarząd spółki komunalnej – jeżeli dofinansowanie ma otrzymać na własność bezpośrednio spółka komunalna i spółka komunalna będzie stroną umowy o dofinansowanie.”

Z ww. zapisów wynika, iż w przypadku, gdy Beneficjentem jest organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego, czyli w danym przypadku PKS jest jedynie realizatorem, Beneficjent dopiero po zakupie taboru przekazuje go spółce komunalnej. Z zapisów Wytycznych wynika, że zakupu musi dokonać Beneficjent, a nie realizator.


Pytanie:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie następującego założenia: uznaliśmy, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. będzie realizatorem projektu jako spółka komunalna, realizująca zadania polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego, w formie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy jako aktywny płatnik podatku VAT realizator może rozliczyć zakup w kwocie netto (VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym), a następnie wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku VAT? W naszej opinii – tak.

Odpowiedź:

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie określa wysokość kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, jak również deklaruje czy wartość podatku VAT będzie stanowić koszt kwalifikowalny. Ponadto, załącznikiem nr 2 do umowy o dofinansowanie jest Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, który Beneficjent wypełnia na podstawie aktualnego stanu prawnego. IZ RPO WO 2014-2020 nie ingeruje w sposób rozliczeń podatkowych Beneficjenta w sytuacji, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Beneficjent wystąpi o zwrot podatku VAT, który wcześniej określił jako koszt niekwalifikowalny w ramach projektu.


Pytanie:

 W związku z zamiarem złożenia projektu partnerskiego o szerokim zakresie rzeczowym zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji listy sprawdzającej do oceny formalnej i merytorycznej. Posiadanie takich list znacznie ułatwiłoby pracę nad egzekwowaniem i kompletowaniem dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Poniżej załączamy wzory list sprawdzających: