Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 dotyczący wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020. Treść komunikatu znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenie i wyniki naboru wniosków.