Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił  III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych).

Ogłoszenie znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.