25 maja 2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalnej.
Szczegółowy wykaz projektów znajduje się tutaj.