Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa.  W trakcie realizacji Programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Podział RPO WO 2014-2020 wg. źródeł finansowania

wykres 2

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia:

Oś priorytetowa Wsparcie UE (EUR) Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu Fundusz
  I. Innowacje w gospodarce 73 600 000 7,79% EFRR
  II. Konkurencyjna gospodarka 94 900 000 10,04% EFRR
  III. Gospodarka niskoemisyjna 123 500 000 13,07% EFRR
  IV. Zapobieganie zagrożeniom 23 000 000 2,43% EFRR
  V. Ochrona środowiska, dziedzictwa    kulturowego i naturalnego 75 700 000 8,01% EFRR
  VI. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 193 500 000 20,48% EFRR
  VII. Konkurencyjny rynek pracy 95 207 517 10,08% EFS
  VIII. Integracja społeczna 73 929 483 7,82% EFS
  IX. Wysoka jakość edukacji 58 879 168 6,23% EFS
 X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 94 952 913 10,05% EFRR
 XI. Pomoc techniczna 37 798 711 4,00% EFS

       RAZEM

944 967 792 100% EFRR/EFS

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego działania.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy wnieśli wkład własny do realizacji projektu. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest również uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.