ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.