Z dniem 09 maja 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego ustala obowiązkowy program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 (w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego). Obejmuje on następujące szkolenia:

  •  Kwalifikowalność wydatków;
  •  Ocena projektów – Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Program szkoleniowy jest dostępny na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS), pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.


Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obowiązkowego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceny Projektów (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający odbycie wskazanych wyżej szkoleń.


W związku z tym, od 09 czerwca 2016 r. instytucje uczestniczące w systemie wyboru projektów w ramach RPO WO 2014-2020 (w zakresie EFS), do składów KOP lub do oceny projektów pozakonkursowych mogą powoływać wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obowiązkowego programu szkoleniowego.