Ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 można korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WO 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 (SZOOP), odrębnie dla każdego działania i poddziałania.

Grupy podmiotów, które mogą wnioskować o dotacje z RPO WO 2014-2020:

1. Przedsiębiorstwa, w tym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

2. Jednostki Samorządu Terytorialnego:

 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Związki, porozumienia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3. Służby publiczne inne niż administracja:

 • Instytucje rynku pracy, w tym powiatowe urzędy pracy,
 • Lasy Państwowe, parki krajobrazowe,
 • Administracja rządowa zespolona i niezespolona,
 • Jednostki sektora finansów publicznych,
 • Instytucje kultury,

4. Instytucje ochrony zdrowia:

 • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ,
 • Inne podmioty lecznicze,

5. Instytucje wspierające biznes:

 • Instytucje finansowe, w tym operatorzy wdrażający instrument finansowy,
 • Instytucje otoczenia biznesu,
 • Operatorzy systemu popytowego dla MSP,

6. Instytucje nauki i edukacji:

 • Jednostki naukowe,
 • Szkoły wyższe,
 • Przedszkola i inne instytucje opieki nad dziećmi – publiczne i niepubliczne,
 • Szkoły i inne podmioty działające w obszarze kształcenia ogólnego, zawodowego
  i ustawicznego,
 • Podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia, w tym ośrodki kształcenia dorosłych,

7. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne:

 • Kolej,
 • Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi,
 • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego,

8. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe:

 • Kościoły, związki wyznaniowe i ich osoby prawne,
 • Podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • Podmioty realizujące opiekę nad osobami zależnymi,
 • Ochotnicze straże pożarne i ich związki,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty ekonomii społecznej, w tym Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • Spółdzielnie mieszkaniowe.

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z RPO WO 2014-2020 mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.

Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do:

– osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,

– osób w wieku 50+,

– osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub jedno dziecko niepełnosprawne,

– osób niepełnosprawnych,

– mieszkańców terenów wiejskich, w tym peryferyjnych,

– właścicieli i pracowników przedsiębiorstw.