Limit wolnych miejsc na spotkania został wyczerpany. Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. W tym celu skontaktuj się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu

W związku z planowanym w kwietniu 2016 r. naborem wniosków Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu

ZAPRASZA NA
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (zakres: usługi zdrowotne i społeczne dla osób starszych).

Spotkania informacyjne odbędą się w dwóch terminach:
– 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 (limit: 15 miejsc)
– 12 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 (limit: 15 miejsc)

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala im. Znaku Rodła (sala nr 7).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
– spotkanie 7 kwietnia 2016 r.weź udział
– spotkanie 12 kwietnia 2016 r.weź udział

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się tylko osób zainteresowanych aplikowaniem do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (zakres: usługi zdrowotne i społeczne dla osób starszych).

Na każdą grupę szkoleniową obowiązuje limit 15 miejsc. Jednocześnie prosimy o zgłoszenie tylko jednej osoby z każdej instytucji.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 8.1 (m.in. kryteria formalne i merytoryczne), zakres generatora wniosków oraz wniosku o dofinansowanie projektu. Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

O dofinansowanie w ramach konkursu dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020 (nabór II) mogą ubiegać się w zakresie:

1. usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami:
– podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej [1],
– podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne [2],
– podmioty ekonomii społecznej,
– organizacje pozarządowe.

2. usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych:
– podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej,
– podmioty ekonomii społecznej,
– organizacje pozarządowe,
– podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi [3].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 bądź adresem mailowym: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:
– podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub
– podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
– podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.
[2] Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:
– podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i/lub
– podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
– podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.
[3] Poprzez podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi rozumie się:
– podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi opieki nad osobami niesamodzielnymi i/lub
– podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
– podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze opieki nad osobami niesamodzielnymi.