Harmonogramy naborów wniosków

Harmonogramy naborów wniosków

Harmonogram prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków i dofinansowanie projektów dla poszczególnych działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokument

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

(wersja nr 3)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 10)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok oraz Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020 w trakcie realizacji Programu mogą ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.

Komunikat

 

15/02/17

dotyczący ogłoszenia konkursu dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora.

W związku z planowanym na I kwartał naborem wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) podjęła decyzję o przesunięciu terminu naboru z I kwartału 2017 r. na II kwartał 2017 r.

Decyzja wynika z faktu, iż jest to pierwszy nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 o przedmiotowej tematyce, a typ projektu możliwy do realizacji w ramach Działania 7.5 nie był dotąd wdrażany w województwie opolskim. W trakcie konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami pojawiają się liczne kwestie problemowe i zapytania, dlatego też IZ RPO WO 2014-2020 postanawia wyjść naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i przełożyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów aby umożliwić potencjalnym wnioskodawcom lepsze przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

30/11/16

Uzupełniający komunikat dotyczący ogłoszenia konkursu dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

W związku ze stabilną sytuacją na rynku pracy w województwie opolskim w roku 2016 r. oraz tendencją spadkową zwolnień grupowych w stosunku do roku 2015 w szczególności w sektorze publicznym, Instytucja Zarządzającej RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o przesunięciu naboru dla  Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika zaplanowanego, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 na IV kwartał 2016 r.
Mając na uwadze powyższe nabór dla ww. Działania został zaplanowany na III kwartał 2017 r.

30/11/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 zrezygnowano z ogłoszenia konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2016 r. w ramach działań: 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu (wybór operatora) i 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw oraz poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 5 z dnia 26 września 2016 r.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla ww. działań/poddziałania  zostały zaplanowane w roku 2017.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wnioskówo dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok – wersja nr 1.

Archiwum komunikatów

27/09/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w III kwartale 2016 r. w ramach poddziałań:

2.1.1 Nowe produkty i usługi (instrumenty finansowe),

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,

3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej,

zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 4 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów zaplanowanych w IV kwartale 2016 r. w ramach działań:

4.1 Mała retencja,

10.3 E-usługi publiczne.

30/06/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było i nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w III kwartale 2016 r. w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz w II kwartale 2016 r. w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 3 z dnia 22 marca 2016 r.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naboru zaplanowanego w III kwartale 2016 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

08/06/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursu w zaplanowanym terminie, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków  o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zatwierdzenia Programu zdrowotnego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

30/05/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, nie jest możliwe ogłoszenie konkursu dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016, na II kwartał 2016 r.

25/03/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było i nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w I oraz II kwartale 2016 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 2 z dnia 15 grudnia 2015 r. Brak możliwości przeprowadzenia naborów wniosków zaplanowanych w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 3 dotyczy następujących działań/poddziałań:

1.2 Infrastruktura B + R,

2.1.1 Nowe produkty i usługi (instrumenty finansowe),

2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych,

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,

2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych,

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych,

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (II nabór),

3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej,

3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie (instrumenty finansowe),

3.3 Odnawialne źródła energii (instrumenty finansowe),

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa,

7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (instrumenty finansowe),

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej,

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,

10.3 E-usługi publiczne.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi (instrumenty finansowe) wynika z braku wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie inżynierii finansowej, które określą m.in tryb wyboru operatora instrumentów finansowych jaki należy zastosować ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych wynika z uwagi na trwające konsultacje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Komisją Europejską w sprawie zasad udzielania pomocy na infrastrukturę sieci ciepłowniczych/chłodniczych.

Opóźnienie naboru w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa jest spowodowane brakiem opublikowania aktualnego Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Opóźnienie naboru w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych dotyczącego typów projektów z zakresu opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami (usługi zdrowotne) oraz wsparcia dla osób niesamodzielnych (usługi społeczne) wynika z przesunięcia terminu zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 kryteriów w obszarze usług zdrowotnych. Przesunięcie związane było z koniecznością akceptacji Planu Działania w obszarze zdrowia na rok 2016 przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Ponadto w celu zapewnienia efektywnego wdrażania środków europejskich w województwie opolskim podjęto decyzję o ogłoszeniu naboru w zakresie usług społecznych i zdrowotnych w ramach jednego konkursu.

Opóźnienie I naboru w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne wynika z braku akceptacji kryteriów merytorycznych przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naboru w ramach działania 1.2 Infrastruktura B + R w 2016 r. i został on zaplanowany w I kwartale 2017 r.

Ze względu na zmianę podejścia do organizacji konkursów w ramach poddziałań 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów w trybie otwartym i planuje ogłosić je w trybie zamkniętym.

Rezygnacja z II naboru w ramach 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej wynika z uwagi na przeprowadzenie w II kwartale 2016 r. opóźnionego z IV kwartału 2015 r. pierwszego naboru w ramach niniejszego poddziałania w terminie 11-18.04.2016 r.

Rezygnacja z naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej jest spowodowana brakiem opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) przez gminy Aglomeracji Opolskiej.

Rezygnacja z naborów w ramach działań 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie, 3.3 Odnawialne źródła energii oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (instrumenty finansowe) wynika z braku wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie inżynierii finansowej, które określą m.in tryb wyboru operatora instrumentów finansowych jaki należy zastosować ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Rezygnacja z naboru w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej dotyczącego typów projektów w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, raka jelita grubego, raka piersi wynika z trwającego procesu zatwierdzenia Planu Działania w obszarze zdrowia na rok 2016 w zakresie działania 7.4 oraz konieczności przyjęcia przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteriów wyboru projektów zawierających wszystkie rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Ponadto informujemy, że nabór w ramach 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, z którego zrezygnowano w IV kwartale 2015 r., zostanie przeprowadzony w III kwartale 2016 r.

Zaplanowane terminy dla ww. działań/poddziałań zostały odzwierciedlone w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 3 opublikowanym na stronie IZ RPO WO 2014-2020 (http://rpo.opolskie.pl/) oraz Portalu Funduszy Europejskich (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

29/12/15

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r., zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2015 dla następujących działań/poddziałań:

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej,

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa,

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej,

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej,

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej,

10.1.2 Infrastruktura usług społecznych,

10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej spowodowane było m.in. brakiem metodologii szacowania wskaźnika produktu pn. „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”.

W przypadku pojawienia się możliwości ogłoszenia konkursu dla ww. poddziałania na stronie internetowej zostanie zamieszczona stosowna informacja.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej spowodowane zostało koniecznością zakończenia prac nad Kryteriami wyboru projektów dla przedmiotowego Poddziałania oraz Wytycznymi programowymi dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji. W/w Wytyczne zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 7 grudnia 2015 r., w związku z czym opracowanie stosownej dokumentacji konkursowej oraz przeprowadzenie naboru w IV kwartale 2015r. nie było możliwe. W przypadku pojawienia się możliwości ogłoszenia konkursu dla ww. poddziałania na stronie internetowej zostanie zamieszczona stosowna informacja.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów w ramach pozostałych wyżej wymienionych działań/poddziałań zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. Zostały one przewidziane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

18/12/15

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 dla następujących działań/poddziałań:

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej,

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa,

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej,

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej,

10.1.2 Infrastruktura usług społecznych,

10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej spowodowane było m.in. brakiem metodologii szacowania wskaźnika produktu pn. „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”. W przypadku pojawienia się możliwości ogłoszenia konkursu dla ww. poddziałania na stronie internetowej zostanie zamieszczona stosowna informacja. Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów w ramach pozostałych wyżej wymienionych działań/poddziałań zaplanowanych w IV kwartale 2015 r.

13/10/15

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w II oraz III kwartale 2015 r., zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2015 dla następujących działań/poddziałań:

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

W przypadku naboru do działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej opóźnienie ogłoszenia spowodowane było brakiem zakończenia procesu akredytacji ośrodków wspierania ekonomii społecznej dla województwa opolskiego. Konkurs
w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu został ogłoszony w dniu 18.09.2015 r. z terminem naboru od 19.10.2015 r. do 26.10.2015 r. Konkurs w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego został ogłoszony w dniu 9.10.2015 r. z terminem naboru od 10.11.2015 r. do 18.11.2015 r. Natomiast termin ogłoszenia naborów w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego przewidziany został w IV kwartale 2015 r.

11/08/15

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów w zaplanowanych terminach zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2015 dla działań/poddziałań:

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

8.2 Włączenie społeczne

9.1.1 Wsparcie  kształcenia ogólnego

Powyższe podyktowane jest brakiem wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w ww. zakresie. W przypadku pojawienia się możliwości ogłoszenia konkursów dla ww działań/poddziałań na stronie internetowej zostanie zamieszczona stosowna informacja.