W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 informuje, że z dniem 3 grudnia 2017r. straciły moc „Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi 9. Wysoka jakość edukacji”.