4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4019/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach naboru Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.