30 czerwca 2017 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór VI, dla obszaru południowego województwa opolskiego.

Ocenie podlegały dwa projekty, z których jeden spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

Szczegółowy wykaz projektów tj. lista projektów po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcia konkursu znajduje się tutaj.