Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  (w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami) RPO WO 2014-2020. Ocenę skończono 8 marca 2017r.

Ocenę formalną przeszło 19 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu,
które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.