Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2022-07-06

5 września 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 7787/2022 zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020.

Lista z projektem wybranym do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-002/22 do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektu w trybie pozakonkursowym do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów oceniającej projekt w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020 dla naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-002/22 


1 września 2022 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-002/22 w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną  i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU


2 sierpnia 2022 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-002/22 w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Złożony projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną  i został przekazany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W ramach naboru trwającego od 1 czerwca do 6 lipca 2022 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek złożony przez Województwo Opolskie o dofinansowanie projektu pn. ,, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127 w Opolu".

Lista z projektem złożonym w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: