Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2021-04-26

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 12 kwietnia 2021r. IV nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej.

W terminie od 19.04.2021 r. do 26.04.2021 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą:

 • poczty elektronicznej: punktefs@wup.opole.pl
 • faksu: 77 44 16 599
 • telefonu: 77 44 16 754

lub

w Wydziale Wyboru i Realizacji Projektów RPO tel. 77 44 16 937.

Istnieje możliwość uzyskania informacji bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym o EFS - wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru telefonicznie pod numerem telefonu 77 44 16 754

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2021

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c (pokój nr 10)  45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Procedura pozakonkursowa jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 19.04 - 26.04.2021r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IP, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas naboru/oceny wniosku/złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektu, ZWO upoważnia Kierownika Wydziału Wyboru i Realizacji Projektów RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu (lub w przypadku nieobecności Kierownika Wydziału- Kierownika Zespołu Wyboru Projektów) do podjęcia decyzji o wydłużeniu naboru/oceny/złożenia korekty o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/złożenia korekty zostanie ogłoszony w komunikacje zamieszczonym na stronie internetowej:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Procedury.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego /  Departament Edukacji i Rynku Pracy.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja indywidualnych planów rozwoju (programów pomocy stypendialnej) szczególnie uzdolnionych uczniów, wychowanków lub słuchaczy szkół i placówek oświatowych potrzebujących wsparcia finansowego w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020, wynosi 1 991 475,00 PLN, w tym:

 • 1 781 846,00 PLN pochodzące z EFS oraz
 • 209 629,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi na zastosowanie takiego trybu jego wyboru nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu pod numerem telefonu:  77 44 16 754 (Punkt Informacyjny o EFS) i 77 44 16 937 (Wydział Wyboru i Realizacji Projektów RPO) lub stacjonarnie w Punkcie Informacyjnym o EFS  Pokój nr 14 Głogowska 25c 45-315 Opole - wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru telefonicznie pod numerem telefonu 77 44 16 754

Linki

 • www.rpo.opolskie.pl
 • www.rpo.wup.opole.pl
 • https://pw.opolskie.pl
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2021-04-12