Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2022-01-14

W ramach naboru trwającego od 5 stycznia do 14 stycznia 2022 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek złożony przez Muzeum Śląska Opolskiego o dofinansowanie projektu pn. ,, Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – I etap."

Lista z projektem złożonym w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: