9 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5278/2018 zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura  RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.