Zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I.

8 września 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I.

 

Ocenie podlegał 1 projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

 

Lista projektów po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcia konkursu znajduje się tutaj.