Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Tradycyjna procedura w trybie pisemnej akceptacji miała miejsce w dniach od 9-29 kwietnia 2021 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła aktualizacji kryteriów dla Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020. Zaplanowana aktualizacja jest efektem ujęcia dla przedmiotowego działania w SZOOP nowego typu projektu pn. przebudowa, remont i adaptacja budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych, w celu poprawy jakości życia mieszkańców, który został wprowadzony w wyniku zgłaszanych do IZ RPO WO 2014-2020 przez gminy miejskie zapotrzebowań dotyczących rewitalizacji w zakresie infrastruktury sportowej. Konieczność wprowadzenia zmian do kryteriów podyktowana jest koniecznością dostosowania do zapisów RPO WO 2014-2020 i SZOOP w kontekście przedmiotu planowanego konkursu w ramach Działania 10.2 na obiekty sportowe, które muszą gwarantować ogólny i darmowy dostęp przez okres trwałości dla ogółu mieszkańców.
W okresie konsultacyjnym wpłynęły uwagi do aktualizowanych kryteriów, które zostały uwzględnione lub wycofane przez członków Komitetu. W głosowaniu udział wzięło 34 członków/zastępców członków na 51 osób uprawnionych, w tym 3 osoby wstrzymały się od głosu, jednakże wystarczająca liczba głosów za przyjęciem kryteriów zapewniła wymagane kworum do podejmowania uchwał i tym samym w dniu 29 kwietnia br. uchwała Nr 274/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 została zatwierdzona.

Uchwała nr 274/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 274/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 274/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X – działanie 10.2 inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji