Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-05-31

W ramach naboru trwającego od 17 maja do 31 maja 2023 r. o numerze RPOP.12.02.01-IZ.00-16-001/23, do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu, złożony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Jadwigi w Opolu”.

Lista z projektem złożonym w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: