Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2022-10-22

W ramach naborów trwających od 27 września do 21 października 2022 r. o numerach RPOP.12.02.01-IZ.00-16-003/22 i RPOP.12.02.01-IZ.00-16-004/22 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski o dofinansowanie projektów złożone przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. i Miasto Opole.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: