Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2021-11-17
W dniu 03.11.2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z terenu województwa opolskiego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl

oraz

  • w formie papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór dotyczy projektów powiatowych urzędów pracy w zakresie typu projektu określonego dla działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, tj.: 1)    Formy pomocy przyczyniające się do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym m.in. : a)    szkolenia, b)    staże, c)    przygotowanie zawodowe dorosłych, d)    wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, e)    prace interwencyjne, f)    przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej, g)    grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, h)    świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną, i)    dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w roku 2022 w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, wynosi 17 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

  • Regulamin konkursu - dokumenty programowe dotyczące składania oraz  przygotowania projektu pozakonkursowego zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) do pisma wzywającego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.
  • Wzór wniosku o dofinansowanie - zostanie przekazany do poszczególnych PUP.
  • Wzór umowy o dofinansowanie - zostanie przekazany do poszczególnych PUP.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:

Linki

https://rpo-wupopole.praca.gov.pl/ https://rpo.opolskie.pl/ https://pw.opolskie.pl/

Zamieszczono w dniu: 2021-11-03