Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2021-10-11
21.04.2023
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
17 kwietnia 2023 r. Uchwałą nr 9315/2023 Zarząd Województwa Opolskiego, dokonał aktualizacji listy projektów. Zmiana uwzględnia nową numerację projektów wybranych wcześniej w ramach alokacji przeznaczonej na działanie 12.1 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU oraz uwzględnia projekty, w których rozwiązano lub zrezygnowano z podpisania umowy o dofinansowanie. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania.
23.03.2023
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
21 marca 2023 r. Uchwałą nr 9093/2023 Zarząd Województwa Opolskiego, w związku ze zwiększeniem alokacji w ramach środków REACT-EU, dokonał aktualizacji listy projektów i zgodnie z uzyskaną punktacją wybrał do dofinansowania kolejnych 5 wniosków. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
13.03.2023
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
6 lutego 2023 r. Uchwałą nr 8793/2023 Zarząd Województwa Opolskiego, w związku z prowadzoną w ramach procedury odwoławczej oceną merytoryczną wniosków, dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z dostępną alokacją w ramach Działania 12.1 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania Lista została zaktualizowana po nadaniu właściwych numerów projektów, zgodnie z działaniem. Ponadto, lista została zaktualizowana o pozostałe projekty ocenione w procedurze odwoławczej oraz w zakresie rozwiązanych/niepodpisanych umów o dofinansowanie.
15.11.2022
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
14 listopada 2022 r. Uchwałą nr 8214/2022 Zarząd Województwa Opolskiego, w związku z prowadzoną w ramach procedury odwoławczej oceną merytoryczną wniosków, dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
07.09.2022
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
29 sierpnia 2022 r. Uchwałą nr 7750/2022 Zarząd Województwa Opolskiego, w związku z prowadzoną w ramach procedury odwoławczej oceną merytoryczną wniosków, dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
30.06.2022
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
27 czerwca 2022 r. Uchwałą nr 7389/2022 Zarząd Województwa Opolskiego, w związku z rezygnacją beneficjenta z podpisania umowy dla wniosku nr RPOP.12.01.00-16-0003/22, dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
23.05.2022
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania

16 maja 2022 r. Uchwałą nr 7067/2022 Zarząd Województwa Opolskiego dokonał aktualizacji numerów wniosków, które wybrane zostały do dofinansowania Uchwałą nr 6719/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2022 r.

W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
09.05.2022
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
4 maja 2022 r. Uchwałą nr 6948/2022 Zarząd Województwa Opolskiego, w związku ze zwiększeniem alokacji na nabór projektów, wybrał  do dofinansowania siedem pozytywnie ocenionych projektów, według kolejności wynikającej z liczby punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej w procedurze podstawowej i odwoławczej. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
30.03.2022
Lista projektów z oznaczeniem wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów
Dnia 28 marca 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 6719/2022 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Spośród  92 projektów przekazanych do oceny merytorycznej 71 projektów uzyskało pozytywną ocenę.

Zgodnie z dostępną w ramach konkursu alokacją przeznaczoną na ww. poddziałanie oraz punktacją uzyskaną na etapie oceny merytorycznej projektów: - do dofinansowania wybrane zostały 4 projekty w ramach alokacji w wysokości 1 000 000 PLN w ramach Poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020; - do dofinansowania wybranych zostało 25 projektów w ramach alokacji w wysokości 8 000 000 PLN pochodzące ze wsparcia ze środków REACT-EU alokowane w ramach Działania 12.1 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU;42 projekty umieszczone zostały na liście rezerwowej. W załączeniu Lista projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru
22.03.2022
Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny merytorycznej
18 marca 2022 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 92 wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, 71 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, natomiast 16 wniosków zostało ocenionych negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych z kolei 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niespełnienia warunków formalnych na etapie oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej UWAGA: Pozytywna ocena projektu na etapie oceny merytorycznej nie gwarantuje jego wyboru do dofinansowania.
22.03.2022
Zmiana Regulaminu konkursu i Ogłoszenia o naborze
W związku z aktualizacją RPO WO 2014-2020 i dodaniem osi priorytetowej XII Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim, pojawiła się możliwość zwiększenia kwoty alokacji. W związku z powyższym, zmianie ulega pkt 5 Regulaminu konkursu. Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie pochodząca ze środków EFRR wynosi 9 000 000 PLN, w tym środki w wysokości 1 000 000 PLN w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020  oraz środki w wysokości 8 000 000 PLN pochodzące ze wsparcia ze środków REACT-EU alokowane w ramach działania 12.1 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU. Pozostałe techniczne zmiany wprowadzone do Regulaminu oraz Ogłoszenia o konkursie wynikają z powyższej zmiany, dotyczącej zwiększenia kwoty alokacji oraz źródła ich pochodzenia.
01.03.2022
Przedłużenie oceny merytorycznej
W związku z dużą ilością wniosków złożonych w ramach ww. naboru, awizowaniem pism oczekujących na odbiór przez Wnioskodawców projektów podlegających ocenie oraz biorąc pod uwagę, iż korekty wniosków mogą zostać nadane pocztą, wystąpiła konieczność wydłużenia oceny merytorycznej. Dnia 21 lutego 2022 r. Uchwałą nr 6505/2022 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na przedłużenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu do dnia 18 marca 2022 r. Wydłużenie II etapu oceny, tj. oceny merytorycznej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu i tym samym nie wymaga zmiany Regulaminu konkursu.
10.01.2022
Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej
5 stycznia 2022 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 107 prawidłowo złożonych wniosków:  15 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie spełnienia warunków formalnych na etapie oceny formalnej, natomiast 92 wnioski zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
03.11.2021
Lista złożonych projektów
W dniu 11 października 2021 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Informujemy, że poprawnie złożono 107 wniosków. Jeden wniosek został złożony nieskutecznie i pozostawiony bez rozpatrzenia. W związku z  opóźnieniami w dostarczaniu przesyłek, informacja mogła zostać podana dopiero w późniejszym terminie. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2022

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Krakowska 38, 45-075 Opol

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej (wypełniony z użyciem dostępnego na stronie Panelu Wnioskodawcy oraz

papierowej (w jednym egzemplarzu).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego[1]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020  tj.: 1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020  tj.: 1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C). Kryteria wyboru projektów KOP dokona oceny projektów w oparciu o zatwierdzone przez KM RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020, stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty/koszty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1623 z późn. zm.). − Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 45 %. Projekty/koszty objęte pomocą de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U 2021 poz. 900.): − Mikro , małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %. W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie: - dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70 % - dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania  2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 5 000 000 PLN, w tym obecnie dostępne są środki w wysokości 1 000 000 PLN, a środki w wysokości 4 000 000 PLN będą dostępne po zaakceptowaniu zmian RPO WO 2014-2020 przez Komisję Europejską w zakresie wsparcia ze środków REACT-EU. Ponadto w przypadku dostępności środków planuje się, iż alokacja na konkurs ulegnie zwiększeniu. W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji, wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 986) IOK może na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej. Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami..

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą -    E – maila: info@ocrg.opolskie.pl -    Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669 -    Bezpośrednio w siedzibie:

Linki

Strona RPO WO 2014-2020 Strona OCRG Panel Wnioskodawcy

Zamieszczono w dniu: 2021-09-03