Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2021-06-02

W ramach naboru trwającego od 22 marca 2021r. do 2 czerwca 2021 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek złożony przez Województwo Opolskie o dofinansowanie projektu pn. ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19"

Lista z projektem złożonym w ramach procedury pozakonkursowej do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: