Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4644/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. wydłużył termin zakończenia oceny formalnej aktualizowanych LPR/GPR do 6 maja 2021 r. oraz dokonał zmiany zapisów Regulaminu oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji/Gminnych Programów Rewitalizacji składanych na potrzeby planowanego konkursu w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

Aktualny regulamin dostępny jest na stronie www.rewitalizacja.opolskie.pl