Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-12-18

W ramach naboru trwającego od 14 do 18 grudnia 2020 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/20 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym jeden wniosek Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: