Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-06-08

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XIX.


KOMUNIKATY:

[19.11.2020 r.]

9 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór XIX (01-08.06.2020 r.).

Całkowita wartość dofinansowania 2 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 2 631 467,41 PLN, w tym:

- 2 366 928,36 środki EFS,

- 264 539,05 PLN środki BP.

Wartość dofinansowania projektu wybranego do dofinansowania w ramach alokacji dostępnej dla obszaru powiatu nyskiego, brzeskiego wynosi 1 313 067,67 PLN w tym:

- 1 181 066,16 środki EFS,

- 132 001,51 PLN środki BP.

Wartość dofinansowania projektu wybranego do dofinansowania w ramach alokacji dostępnej dla obszaru powiatu kluczborskiego, namysłowskiego, oleskiego wynosi 1 318 399,74 PLN w tym:

- 1 185 862,20 środki EFS,

- 132 537,54 PLN środki BP.

Kwota alokacji w podziale na obszary:

- powiat: kluczborski, namysłowski, oleski:

- 1 477 471,00 PLN, w tym:

- 1 328 942,00 PLN środki EFS,

- 148 529,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki:

- 1 452 142,00 PLN, w tym:

- 1 306 160,00 PLN środki EFS,

- 145 982,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: nyski, brzeski:

- 1 950 262,00 PLN, w tym:

- 1 754 204,00 PLN środki EFS,

- 196 058,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki:

- 1 418 372,00 PLN, w tym:

- 1 275 784,00 PLN środki EFS,

- 142 588,00 PLN środki Budżetu Państwa

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów

[18.11.2020 r.]

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych. Zmianie ulega wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdujący się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.  

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych nabór XIX

[17.11.2020 r.]

2 listopada br. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

W przypadku obu projektów negocjacje zakończyły się pozytywnie.

Całkowita wartość dofinansowania 2 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 2 631 467,41 PLN, w tym:

- 2 366 928,36 środki EFS,

- 264 539,05 PLN środki BP.

Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi:

- 6 298 247,00 PLN, w tym:

- 5 665 090,00 PLN środki EFS,

- 633 157,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Kwota alokacji w podziale na obszary:

- powiat: kluczborski, namysłowski, oleski:

- 1 477 471,00 PLN, w tym:

- 1 328 942,00 PLN środki EFS,

- 148 529,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wartość ocenionego projektu: 1 395 132,00 PLN

- powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki:

- 1 452 142,00 PLN, w tym:

- 1 306 160,00 PLN środki EFS,

- 145 982,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: nyski, brzeski:

- 1 950 262,00 PLN, w tym:

- 1 754 204,00 PLN środki EFS,

- 196 058,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wartość ocenionego projektu: 1 389 489,60 PLN

- powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki:

- 1 418 372,00 PLN, w tym:

- 1 275 784,00 PLN środki EFS,

- 142 588,00 PLN środki Budżetu Państwa

Lista zawierająca informacje o projektach pozytywnie ocenionych na etapie negocjacji w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Osi VIII Integracja społeczna, nabór XIX (01-08.06.2020 r.).

[21.07.2020 r.]

18 września 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór XIX (01-08.06.2020 r.).

Spośród 2 ocenionych projektów pozytywną ocenę merytoryczną otrzymały wszystkie projekty, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny, tj. negocjacji.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór XIX (01-08.06.2020 r.).

[28.07.2020 r.]

W dniu 24 lipca 2020 roku zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych. Spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu, pozytywną ocenę uzyskały oba projekty, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi  2 828 301,60 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

- 2 672 745,01 PLN, w tym:

- 2 404 056,36 PLN środki EFS,

- 268 688,65 PLN środki Budżetu Państwa.

Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi:

- 6 298 247,00 PLN, w tym:

- 5 665 090,00 PLN środki EFS,

- 633 157,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów spełniających kryteria formalne, tj. przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór XIX (01-08.06.2020 r.).


[23.06.2020 r.]

W odpowiedzi na trwający od 01 do 08.06.2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie  w zakresie chorób cywilizacyjnych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wpłynęły 2 wnioski  o dofinansowanie projekt (jeden obejmuje obszar powiatu nyskiego, drugi powiatu kluczborskiego).

Łączna wartość przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 2 828 301,60 PLN,  a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 2 672 745,01 PLN, w tym:

- 2 404 056,36 PLN środki EFS,

- 268 688,65 PLN środki Budżetu Państwa.

Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi: 6 298 247,00 PLN, w tym:

- 5 665 090,00 PLN środki EFS,

- 633 157,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Kwota alokacji w podziale na obszary:

 powiat: kluczborski, namysłowski, oleski:

1 477 471,00 PLN, w tym:

- 1 328 942,00 PLN środki EFS,

- 148 529,00 PLN środki Budżetu Państwa.

powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki:

1 452 142,00 PLN, w tym:

- 1 306 160,00 PLN środki EFS,

- 145 982,00 PLN środki Budżetu Państwa.

powiat: nyski, brzeski:

- 1 950 262,00 PLN, w tym:

- 1 754 204,00 PLN środki EFS,

- 196 058,00 PLN środki Budżetu Państwa.

powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki:

- 1 418 372,00 PLN, w tym:

- 1 275 784,00 PLN środki EFS,

- 142 588,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych   i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór XIX (01-08.06.2020 r.).


[08.05.2020 r.]

Szanowni Państwo,

W związku z występującymi problemami z połączeniem się z numerami telefonów 77 44 04 720-722, wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu, którego pracownicy są dostępni pod następującymi numerami telefonów:

- 515 237 525, 

- 571 490 904,

- 539 651 840.

 

[2020-04-30]

W konkursie dla Działania  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór w terminie 01-08.06.2020 r., Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj. 4,5509 zł.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kancelaria Ogólna: ul. Piastowska 14 - Ostrówek, sala nr 3

45-082 Opole

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie 01-08.06.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

- podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne[2],

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[3].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA!

Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 o charakterze bezwzględnym w realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy. Ponadto przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 2 o charakterze bezwzględnym.

Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 1 o charakterze bezwzględnym Wnioskodawca musi zapewnić wyspecjalizowaną kadrę oraz odpowiednie zaplecze techniczne.

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

[3] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

1) Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy skierowane do osób w wieku 6-65 lat w zakresie[1]:

a) badań przesiewowych, w tym również badań stężenia glukozy we krwi/test OGTT (Etap I),

b) multikomponentowej opieki nad osobą z nadwagą i otyłością, w skład której wchodzą 3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej oraz interwencji behawioralnych, mających na celu zmianę zachowań żywieniowych uczestnika (Etap II);

c) działań informacyjno – edukacyjnych, w tym „Edukacja na sportowo”, realizowanych w ramach etapu I i II[2].

Uzupełniająco mogą być realizowane działania edukacyjne (poradnictwo/szkolenia) skierowane do nauczycieli i pracowników OPS i PCPR.

Ważne!

Realizacja projektu musi być zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego, który stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.

Wnioskodawca zobligowany jest do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu realizacji wszystkich etapów wsparcia wymienionych powyżej w punkcie 1, przy czym zakres realizowanych działań musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu.

W przypadku, gdy wystąpią trudności w realizacji projektów związane z aktualną sytuacją epidemiczną w związku z zagrożeniem koronawirusem, wówczas zastosowanie ma ustawa funduszowa.

Przedmiotowy konkurs dotyczy czterech obszarów. Realizacja projektu może odbywać się na terytorium jednego z poniższych obszarów:

1. powiat: kluczborski, namysłowski, oleski,

2. powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki,

3. powiat: nyski, brzeski,

4. powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki.

Dopuszcza się sytuację, w której projekt realizowany na jednym z ww. obszarów nie obejmie swoim zasięgiem całego obszaru.

W niniejszym konkursie nie ma możliwości realizacji wsparcia w powiatach: opolskim i m. Opolu, ponieważ jest tam już realizowany projekt, który został wybrany do dofinansowania w poprzednim naborze.

Uwaga!

W ramach przedmiotowego naboru przyjmowane będą tylko i wyłącznie tzw. „duże” projekty o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO[3].

[1] Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

[2] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu. Działaniami mogą być objęci: ogół mieszkańców województwa opolskiego, w tym rodziny (rodzic/opiekun prawny, rodzeństwo) dzieci uczestniczących w programie, nauczyciele/pracownicy OPS/PCPR.

[3] Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. IZ w dniu ogłoszenia konkursu poda informację o aktualnym kursie w formie komunikatu na stronie internetowej: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych wynosi:

- 6 298 247,00 PLN, w tym:

- 5 665 090,00 PLN środki EFS,

- 633 157,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Kwota alokacji w podziale na obszary:

- powiat: kluczborski, namysłowski, oleski:

- 1 477 471,00 PLN, w tym:

- 1 328 942,00 PLN środki EFS,

- 148 529,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki:

- 1 452 142,00 PLN, w tym:

- 1 306 160,00 PLN środki EFS,

- 145 982,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: nyski, brzeski:

- 1 950 262,00 PLN, w tym:

- 1 754 204,00 PLN środki EFS,

- 196 058,00 PLN środki Budżetu Państwa.

- powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki:

- 1 418 372,00 PLN, w tym:

- 1 275 784,00 PLN środki EFS,

- 142 588,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Uwaga!

Działania informacyjno-edukacyjne muszą być realizowane na wszystkich etapach przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”. Na ww. działania, m.in. na kampanie medialne, spotkania, pikniki, pogadanki edukacyjne, warsztaty, poradnictwo/szkolenia, ewentualne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przekazu podnoszących świadomość oraz służących wprowadzeniu prawidłowych nawyków żywieniowych, można przeznaczyć max. 22% kosztów kwalifikowalnych projektu. W skład tego bloku wliczają się również działania ukierunkowane na podjęcie aktywności fizycznej przez społeczność regionu realizowane pod hasłem „Edukacja na sportowo”, przy czym działania te stanowią max. 6 % kwoty przeznaczonej na działania informacyjno-edukacyjne.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XIX.

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. [wersja aktualna]                                                                                                                                                  Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. [wersja archiwalna]
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w ramach RPO WO 2014-2020.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Regionalny Program Zdrowotny pn. „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”.
 10. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 38 (karta działania 8.1, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 8.1).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9 z 9 lipca 2018 r.
 4. Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 2).
 5. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Krajowe ramy strategiczne.
 6. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.
 8. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z 21 czerwca 2019 r.
 9. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 08 lipca 2019 r.
 10. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 11. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 12. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 13. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 15. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 17 września 2019 r.
 

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami z grudnia 2015 r.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełninie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej.  Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej oraz w art. 18 ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, ropefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212.

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-04-30