Nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.07.2018 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 11 grudnia br. wyraził zgodę na wydłużenie etapu oceny merytorycznej złożonych projektów o 8 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu oceny merytorycznej zostaje przedłużony do dnia 21 grudnia 2018 r.