Jakie efekty osiągniemy dzięki realizacji RPO WO 2014-2020?

Gospodarka

 
 • 1 156 wpartych przedsiębiorstw
 • 500 ha przygotowanych terenów inwestycyjnych
 • 77 budynków poddanych termomodernizacji

Zapobieganie zagrożeniom

 • 3 wsparte obiekty małej retencji
 • 1 575 osób zabezpieczonych przed skutkami powodzi

Ochrona środowiska

 • 35 wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • 100 km sieci kanalizacji sanitarnej

Transport

 • 98 km przebudowanych/zmodernizowanych dróg
 • 140 km przebudowanych/zmodernizowanych linii kolejowych

Edukacja

 • 100 dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego
 • 14 wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego

Zdrowie

 • 54 290 osób objętych usługami zdrowotnymi
 • 10 wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi