III etap konkursu tj. ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zakończył się 8 marca br.

Dokonaliśmy oceny merytorycznej 12 projektów z których 11 zostało przekazanych do IV etapu konkursu, tj. negocjacji natomiast 1 projekt został negatywnie oceniony ze względu na niespełnienie kryteriów wyboru projektów oraz nieosiągnięcie minimum punktowego. Dofinansowanie projektów przekazanych do etapu negocjacji wynosi 20 778 982,49 PLN
z czego EFS: 19 172 141,51 PLN i BP: 1 606 840,98 PLN. Aktualna alokacja w ramach konkursu wynosi 15 564 705,00 PLN w tym środki EFS: 14 000 000,00 PLN oraz BP: 1 564 705,00 PLN.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.