Zakończony data zakończenia naboru wniosków

14 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naborów nr: RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/18, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/18 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/18

Wszystkie projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej.


W dniu 2 marca 2018 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w ramach naborów trwających od 26 lutego do 2 marca 2018 r. o numerach RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/18,  RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/18 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/18 wpłynęły w trybie pozakonkursowym cztery wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: