Zakończony data zakończenia naboru wniosków

W dniu 2 marca 2018 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w ramach naborów trwających od 26 lutego do 2 marca 2018 r. o numerach RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/18,  RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/18 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/18 wpłynęły w trybie pozakonkursowym cztery wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: