26 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5119/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa – Drogi lokalne zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020 oraz skład komisji oceny projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.