Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w I i II kwartale 2018 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 r. w ramach działania/poddziałań:

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej;

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych;

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.