W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, RPO WO 2014-2020.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 do 22 marca 2018r.

Spotkanie informacyjne adresowane jest do JST ich związków, porozumień i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną; innych podmiotów publicznych zarządzających terenami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi.

Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2018 r. (środa) o 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) w Opolu – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znak Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 lutego 2018 r., do godziny 14.00.

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Referatu Głównego Punku Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

 

Zapraszamy serdecznie!