I etap konkursu tj. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych zakończył się 24 stycznia br.

W dniach 17 – 24 stycznia 2018 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektów.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu stanowi 20 816 474,33 PLN (alokacja w ramach konkursu – 12 000 000,00 PLN).

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.

Szczegółowy wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie projektu znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.