Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił I nabór uzupełniający na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone do poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie oraz regulamin znajdują się w zakładce Baza ekspertów oceniających projekty.