29 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), nabór II.

Spośród 12 wniosków o dofinansowanie ocenionych na etapie oceny merytorycznej do negocjacji skierowano 4 projekty, które następnie zostały wybrane do dofinansowania (wartość dofinansowania wynosi 3 598 389,48 PLN).  Z dostępnej alokacji aktualnej na dzień zakończenia negocjacji, wynoszącej 4 672 658,58 PLN pozostała kwota, która nie pozwoliła na negocjacje kolejnych projektów.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów  i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , nabór II oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.