29 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4988/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 4019/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie  rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach naboru Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.