W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków – nabór 3.2.1 (12.12.2016 r. do 19.01.2017 r.) pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia procedury odwoławczej w zakresie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego RPO WO 2014-2020.