18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4829/2017 oraz 4830/2017 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa, wchodzących w zakres projektów zidentyfikowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn

– Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa;

– Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.

Listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020  oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.