4 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach  naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.