5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4739/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-005/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.