30 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4712/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.