W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków – Nabór 5.1 (od 14.11.2016 – 21.11.2016) pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia procedury odwoławczej w zakresie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020